ชื่อห้องประชุม :
ชาลวัน
สถานที่ตั้ง :
อาคารสิกขสิทธิ์
ความจุที่นั่ง :
200 คน
วันที่ใช้ห้อง :
20-06-2020
ประชุมเรื่อง :
ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ประธานที่ประชุม :
ผอ.เขต
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
40
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 16:30:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
ค่ากระแสไฟฟ้า/วัน :
กลุ่ม/หน่วยงาน :
นิเทศ ติดตามฯ
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
นายปิติ วิทยการ