ชื่อห้องประชุม :
ร้านค้าสวัสดิการ
สถานที่ตั้ง :
สพป.พิจิตร เขต 1
ความจุที่นั่ง :
15 คน
วันที่ใช้ห้อง :
02-10-2017
ประชุมเรื่อง :
สมาคมครู
ประธานที่ประชุม :
ผอ.สพป.พจ.1
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
15
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 16:30:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
ค่ากระแสไฟฟ้า/วัน :
กลุ่ม/หน่วยงาน :
อำนวยการ
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
นางนารินทร์พร บุญลาภ