ชื่อห้องประชุม :
ตะเภาแก้ว
สถานที่ตั้ง :
อาคารสิกขสิทธิ์
ความจุที่นั่ง :
25 คน
วันที่ใช้ห้อง :
02-10-2017
ประชุมเรื่อง :
กลันกรองผลการประเมิน38ค.(2)
ประธานที่ประชุม :
นางสาวบุญครอง กุลดี
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
7
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
ค่ากระแสไฟฟ้า/วัน :
กลุ่ม/หน่วยงาน :
บริหารงานบุคคล
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
นางสมถวิล อ่ำดอนกลอย