ชื่อห้องประชุม :
ตะเภาแก้ว
สถานที่ตั้ง :
อาคารสิกขสิทธิ์
ความจุที่นั่ง :
25 คน
วันที่ใช้ห้อง :
04-10-2017
ประชุมเรื่อง :
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานที่ประชุม :
นายสรพงษ์ กล่อมจิตตื
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
13
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
ค่ากระแสไฟฟ้า/วัน :
กลุ่ม/หน่วยงาน :
บริหารงานบุคคล
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
นางสมถวิล อ่ำดอนกลอย