ชื่อห้องประชุม :
ตะเภาแก้ว
สถานที่ตั้ง :
อาคารสิกขสิทธิ์
ความจุที่นั่ง :
25 คน
วันที่ใช้ห้อง :
15-11-2017
ประชุมเรื่อง :
เกลี่ยอัตราจ้าง
ประธานที่ประชุม :
น.ส.บุญครอง กุลดี
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
13
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
ค่ากระแสไฟฟ้า/วัน :
กลุ่ม/หน่วยงาน :
บริหารงานบุคคล
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
นางสาวนภัสวรรณ เจือจาน